حمل و نقل کالا

محصولات شما توسط تیم آتی دخت از طریق شرکت های پستی همکار آتی دخت با رعایت تمامی شرایط و ضوابط ایمنی کالا ارسال می شود. از زمان دریافت کالا در محل مورد نظر شما به مدت ۷ روز امکان بازگشت کالا برای شما در صورت تائید سلامت کالا توسط کارشناس مربوطه وجود دارد و در صورت تائید مبلغ پرداختی توسط شما عینا بازگردانده می شود.

ارسال کالا

در سایت فروشگاه اینترنتی آتی دخت پس از انتخاب و ثبت سفارش شما بر اساس نحوه ی پرداخت اتنخابی شما اعم از اینترنتی و یا حضوری از طرف تیم آتی دخت ایمیل تائیدیه ثبت سفارش برای شما ارسال می شود. از اولین روز کاری پس از دریافت ایمیل تائیدیه ثبت سفارش زمان ارسال کالا محاسبه می شود .