از فلزات تا سلامتی جسم و روح قطعا برای همه پیش آمده که فکر کنیم و از خودمان بپرسیم چقدر محیط اطراف ما بر سلامتی جسم و روح ما اثر می گذارد. و آیاواقعا ما می توانیم در کاهش یا افزایش اثر محیط بر سلامتی مان کارمهمی انجام دهیم؟!!   قطعا تا به حال شنیده […]

> View article