شهر یزد نقشی زیبا میان دل کویر برای هر انسانی آگاهی از همه فرهنگ و آداب رسوم و تاریخ کشور زادگاهش یک لزوم بی چون و چرا است. باید بدانیم و بشناسیم گذشتگان مان را تا امروز هوای اصالت زادگاهمان را به درستی داشته باشیم.   ایران کشور پهناوری است که تنوع اقوام و فرهنگ […]

> View article